deo_gratias: (jaremcza-cat)
[personal profile] deo_gratias
У нядзелю хадзілі з Валерам на Маскоўскія могілкі да Руслана Салея. Валера баяўся, што ня знойдзем, але я чамусьці не сумнявалася: знойдзем адразу. І праўда: Rusty ляжыць паміж У. Мулявіным і В. Быкавым. Заўтра яму бы споўнілася 37 год. 

Пастаялі, паўспаміналі, памаліліся і прайшліся яшчэ крыху па цьвінтары. На тым самым участку, але на колькі радоў углыб — шэраг магіл экіпажу, загінулага ў авіякатастрофе 11 жніўня 1979 г. Валеру раптам як токам ударыла: а ці гэта ня той самы экіпаж, які вёз на матч у Менск з Ташкенту футбольную дружыну "Пахтакор"? Дома спраўдзілі: так, гэта быў мінскі самалёт. Памылка дыспетчараў — два ТУ-134А сутыкнуліся на вышыні 8400 м. "На такой вышыні напэўна не баліць" — сказаў мой сябар.

Я шмат думала на гэтую тэму. Вось, напрыклад, гіне цэлы самалёт людзей (а то і два). Хтосьці зь іх быў пабожны, хтосьці не пасьпеў. І раптам усе — у адзін час... Дай Божа нам у нашым доўгім або кароткім жыцьці мець хаця бы паўтары секунды, каб пасьпець сказаць: "Госпадзе, зьмілуйся!"


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

deo_gratias: (Default)
deo_gratias

December 2011

S M T W T F S
    1 23
45 6789 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 11:31 am
Powered by Dreamwidth Studios